Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wciąż jeszcze możliwe jest dochodzenie nieważności umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A.

Na zgłoszenie wierzytelności (wraz z którym należy dokonać potrącenia) było 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (czyli od 20 lipca 2023 roku) – ale nadal możliwe jest zgłoszenie wierzytelności, również po 21 sierpnia 2023 roku (aż do złożenia przez syndyka listy wierzytelności).

Jedynym dodatkowym obowiązkiem (po 21 sierpnia 2023 roku) jest konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 1010,49 zł tytułem zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/44/2023 wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Odbiorcą takiej wpłaty jest Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości.

Co istotne – nie wiadomo kiedy syndyk złoży listę wierzytelności!

Przepis art. 244 ustawy – Prawo upadłościowe stanowi:
Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.”.

Przy czym jest to termin instrukcyjny i w przypadku tak bezprecedensowej upadłości jak upadłość Getin Noble Bank S.A. jest możliwe, że syndyk złoży listę wierzytelności kilkanaście miesięcy później, a nawet niewykluczone, że kilkadziesiąt miesięcy później.

Oznacza to, że po 21 sierpnia 2023 roku jest jeszcze możliwość zgłoszenia wierzytelności (za opłatą 1010,49 zł), ale nie wiadomo kiedy możliwość ta zostanie zamknięta. Dlatego, że nie wiadomo jak długo zajmie syndykowi sporządzanie listy wierzytelności.

Kredytobiorcy, którzy chcą podnosić nieważność kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A., a do tej pory nie skierowali sprawy do Sądu, mają możliwość zgłoszenia wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych – https://krz.ms.gov.pl

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne. I szczególnie ważne jest ich potrącenie, o czym pisałam w moim wcześniejszym wpisie:
https://wierzyciel-w-upadlosci.pl/upadlosc-getin-noble-bank-s-a-wazne-informacje-dla-frankowiczow-ktorzy-nie-zdazyli-skierowac-pozwu-do-sadu/

Aby uzyskać postanowienie Sądu w przedmiocie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie rat należy też, niezależnie od postępowania upadłościowego, złożyć wniosek do Sądu według miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia (wstrzymanie rat) w sprawach moich klientów składam wraz z pozwem o ustalenie nieważności umowy kredytu (roszczenie niepieniężne o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).

Pozew do Sądu o ustalenie nieważności umowy kieruję przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości.

Dodatkowo dla zdywersyfikowania ryzyka prawnego i przyspieszenia doprowadzenia do wykreślenia hipoteki można skierować równolegle przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozew o nakazanie wykreślenia hipoteki na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Co ważne – syndyk nie jest gospodarzem tych postępowań, lecz ich stroną. Syndyk w miejsce upadłego banku występuje po stronie pozwanej. Oznacza to, że o konkretnych czynnościach w tych postępowaniach decyduje niezawisły Sąd, a nie syndyk, który jest jako pozwany równorzędną stroną postępowania (jak powód-kredytobiorca).

Wówczas Sąd (z racji wartości przedmiotu sporu najczęściej Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania kredytobiorcy/miejsca położenia nieruchomości) rozstrzygnie w przedmiocie nieważności umowy i w przedmiocie nakazania wykreślenia hipoteki. Będzie się to działo niezależnie od postępowania upadłościowego, przez co nie będzie konieczności oczekiwania na decyzje syndyka, sędziego-komisarza i sądu upadłościowego.

Celem takich działań jest:
1) jak najszybsze wstrzymanie rat w wyniku postanowienia Sądu o zabezpieczeniu,
2) przesądzenie wyrokiem Sądu o nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF,
3) wykreślenie hipoteki.

Obwieszczenie w dniu 20 lipca 2023 roku o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest szczególnie ważne zarówno dla tych „Frankowiczów”, którzy nie zdążyli przed tym dniem skierować pozwu do Sądu.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.”,

a ponadto w myśl art. 145 ust. 1 Prawa Upadłościowego:

„Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.”.

Kredybiorcy, którzy chcą podnosić nieważność umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A., a do tej pory nie skierowali sprawy do Sądu, mają możliwość zgłoszenia wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych – https://krz.ms.gov.pl

Termin na dokonanie tej czynności to 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (czyli od 20 lipca 2023 roku).

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A., które nie dokonałyby skutecznie, w prawidłowy sposób, zgłoszenia wierzytelności WRAZ Z POTRĄCENEM przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Dla osób, które do tej pory nie podjęły kroków w kierunku stwierdzenia nieważności umowy kredytu „frankowego” – warto powierzyć całość obsługi prawnej sprawy z Getin Noble Bank S.A. radcy prawnemu lub adwokatowi, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Upadłościowego oraz praktykę w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Dziś najważniejsze jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości (tj. od 20 lipca 2023 roku).

Podzielam pogląd prawny, że możliwe jest równoległe skierowanie do Sądu:
– pozwu – roszczenie niepieniężne o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej (art. 189 kodeksu postępowania cywilnego),
– pozwu – nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

Przy czym takie postępowania cywilne mogą być wszczęte tylko przeciwko syndykowi (tj. stroną pozwaną w procesie sądowym jest syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A.).

Najszerszą ochronę prawną dla „Frankowiczów”, którzy do tej pory nie podjęli żadnych kroków związanych z nieważnością umowy kredytu z Getin Noble Bank S.A., w typowym przypadku, daje podjęcie równolegle:
1) zgłoszenie wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym (poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, tj. od 20 lipca 2023 roku),
2) skierowanie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozwu o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej – na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego,
3) oraz skierowanie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozwu o nakazanie wykreślenia hipoteki na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Przy czym zawsze w danej, konkretnej sprawie taktyka działania powinna być opracowana wspólnie z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie pełnomocnikiem. Warto powierzyć całość obsługi prawnej sprawy z Getin Noble Bank S.A. radcy prawnemu lub adwokatowi, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Upadłościowego oraz praktykę w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

Obwieszczenie w dniu 20 lipca 2023 roku o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest szczególnie ważne zarówno dla tych „Frankowiczów”, którzy są w trakcie procesu sądowego dotyczącego nieważności umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego – jak i dla tych „Frankowiczów”, którzy mają już w ręku prawomocny wyrok Sądu.

To moment, w którym każdy „Frankowicz” powinien wybrać ze swoim pełnomocnikiem najlepszą drogę do uzyskania pożądanego efektu. Istnieje potrzeba przesądzenia o nieważności umowy kredytu, dokonania rozliczenia z bankiem i wykreślenia hipoteki.

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Taktyka działania zależy od tego na jakim etapie jest dana sprawa. Zwłaszcza co jest przedmiotem powództwa (czy pozew został złożony tylko o zapłatę, tylko o ustalenie nieważności czy kumulatywnie o zapłatę i ustalenie nieważności), na jakim etapie jest sprawa (zwłaszcza czy jest prawomocny wyrok, a jeśli jest to jaka jest dokładne jest sentencja), czy zostały dokonane już elementy rozliczenia (zapłata przez bank, egzekucja, zapłata na rzecz banku, potrącenia – do weryfikacji co zostało przeprowadzone w danej sprawie). Dlatego BARDZO WAŻNE jest opracowanie ze swoim pełnomocnikiem dalszej taktyki działania.

Prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym nie jest prowadzeniem tej samej sprawy, co sprawa przed sądem w postępowaniu cywilnym o ustalenie czy o zapłatę w zakresie nieważnej umowy kredytu. Stąd też jest jak najbardziej normalną sytuacja, w której inny radca prawny lub adwokat jest pełnomocnikiem w procesie sądowym w wydziale cywilnym właściwego Sądu, a inny radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny jest pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowym.

W postępowaniach upadłościowych szkopuł tkwi nie tylko w odrębnej procedurze Prawa Upadłościowego, ale również (a może przede wszystkim) w doświadczeniu w obsłudze postępowań w Krajowym Rejestrze Zadłużowych. W upadłości Getin Noble Bank S.A. jedyną możliwością dla „Frankowiczów” i ich pełnomocników jest zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych – https://krz.ms.gov.pl

Pomagam nie tylko „Frankowiczom”, ale również radcom prawnym i adwokatom prowadzącym sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A., a nieposiadającym doświadczenia i praktyki w postępowaniach upadłościowym oraz w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Co ważne – przyjęcie przeze mnie zlecenia od „Frankowicza” na reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. zawsze musi być w porozumieniu z pełnomocnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), który prowadzi lub prowadził postępowanie cywilne przeciwko Getin Noble Bank S.A. To gwarantuje wspólne zadbanie o interes Klienta.

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

Z pozdrowieniami

Daria Dampc-Dowbór

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny

Dla każdego profesjonalnego pełnomocnika prowadzącego tzw. „sprawy frankowe” oczywistym jest, że w przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Od strony prawnej dla profesjonalnego pełnomocnika sytuacja jest zatem wydawałoby się prosta.

Natomiast w postępowaniach upadłościowych szkopuł tkwi nie tylko w odrębnej procedurze Prawa Upadłościowego, ale również (a może przede wszystkim) w doświadczeniu w obsłudze postępowań w Krajowym Rejestrze Zadłużowych. W upadłości Getin Noble Bank S.A. jedyną możliwością dla „Frankowiczów” i ich pełnomocników jest zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych – https://krz.ms.gov.pl

W moim odczuciu konieczność zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych utrudnia, a nie ułatwia działanie pełnomocnika – zwłaszcza w przypadku dokonywania zgłoszeń wielu klientów (gdzie w przypadku zgłoszeń pisemnych łatwiej o podstawianie danych do wzorów pism).

Prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym nie jest prowadzeniem tej samej sprawy, co sprawa przed sądem w postępowaniu cywilnym o ustalenie czy o zapłatę w zakresie nieważnej umowy kredytu. Stąd też jak najbardziej normalną jest sytuacja, w której inny radca prawny lub adwokat jest pełnomocnikiem w procesie sądowym w wydziale cywilnym właściwego sądu, a inny radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny jest pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowym.

Uważam, że dla „Frankowiczów”, którzy podnosili lub podnoszą nieważność umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego, najważniejsze jest dzisiaj dokonanie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych poprawnego zgłoszenia wierzytelności i dokonanie potrącenia. Tak, aby uniknąć „czarnego scenariusza”, w którym przez niedokonanie potrącenia (czy szerzej: również nieskuteczne dokonanie potrącenia) konsument będzie musiałby zwrócić do masy upadłości cały otrzymany z Getin Noble Bank S.A. kapitał kredytu, a wierzytelność o zwrot jego kondykcji trafiłaby tylko na listę wierzytelności z bardzo niepewnymi szansami zaspokojenia.

Pomagam radcom prawnym i adwokatom prowadzącym sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. w następującym zakresie:

1) przyjęcie pełnomocnictwa substytucyjnego od danego radcy prawnego lub adwokata na dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (wówczas to dany radca prawny lub adwokat przygotowuje wszystkie niezbędne dane do dokonania tej czynności, a moja pomoc prawna sprowadza się do prawidłowego i skutecznego zgłoszenia wierzytelności z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych);

2) obsługa klienta poprzez przyjęcie zlecenia bezpośrednio od klienta (w tym samodzielne ustalenie wszystkich kwot potrzebnych do prawidłowego i skutecznego zgłoszenia wierzytelności z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – na podstawie treści pozwu i odpowiedzi na pozew).

Dziś najważniejsze jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości (tj. od 20 lipca 2023 roku).

Dalszymi krokami w razie nieumieszczenia wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności jest kwestionowanie tego rozstrzygnięcia sprzeciwem, a w razie potrzeby następnie zażaleniem.

Od chwili ogłoszenia upadłości do rozstrzygnięcia wierzytelności pieniężnych całkowicie autonomiczne jest postępowanie upadłościowe. Natomiast postępowania cywilne o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z nieważnej umowy (art. 189 k.p.c.) oraz postępowania o nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) mogą i powinny być kontynuowane. Jest to szczególnie ważne ze względu na potrzebę zadbania o interes klienta w zakresie wykreślenia hipoteki.

Wprawdzie jeśli syndyk uzna umowę za nieważną to powinien złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki albo wydać kredytobiorcy sporządzone w stosownej formie oświadczenie o wyrażeniiu zgody na wykreślenie hipoteki – ale uważam, że kierując się interesem klienta nie należy pozostawiać tej kwestii tylko w rękach syndyka. Sądy w postępowaniach cywilnych wciąż mają i będą miały kognicję do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego z nieważnej umowy (art. 189 k.p.c.) oraz nakazania wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece). Główną różnicą po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest to, że po stronie pozwanej musi występować syndyk.

Zawieszone postępowania cywilne w przypadku roszczeń o ustalenie (art. 189 k.p.c.) i o nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) Sąd jest zobligowany podjąć na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. b k.p.c., zgodnie z którym:

„Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598) – z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka.”.

Radców prawny i adwokatów zainteresowanych udzieleniem pełnomocnictwa substytucyjnego do dokonania zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych zachęcam do kontaktu (najlepiej z podaniem liczby spraw do obsłużenia przez Krajowy Rejestr Zadłużonych):

tel. getin@dampc-dowbor.pl
e-mail: 507 758 158 

Pozdrawiam

Daria Dampc-Dowbór

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

Daria Dampc-Dowbor20 lipca 2023Komentarze (0)

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A.

Treść obwieszczenia:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Getin Noble Bank S.A. Spółka akcyjna, KRS 0000304735, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023, postanowił:

 1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000304735, nr NIP 1080004850, adres Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, reprezentowany zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego przez administratora Pawła Małolepszego;
 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
 4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
 5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
 6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Mirosław Kubiczek (numer licencji 244);
 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.
 8. ustanowić na podstawie art. 429 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem dla dłużnika Getin Noble Bank Spółka akcyjna w Warszawie;
 9. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu po
  uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA1M/GUp/44/2023.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy.