Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Daria Dampc-Dowbor24 maja 2024Komentarze (0)

️Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo – pliki źródłowe projektu Genesis Bluebird, komputery MacBook, wyposażenie biura i inne.️

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Genesis Bluebird spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku w całości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/76/2023

syndyk masy upadłości Genesis Bluebird spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 27 kwietnia 2024 r. zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem zapadłym w sprawie GD1G/GUp/76/2023

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: przedsiębiorstwo upadłego Genesis Bluebird spółka z o.o. jako całość obejmującego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej szczegółowo opisany w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności:

a)    Pliki źródłowe projektu o nazwie Genesis Bluebird wraz z dokumentacją oraz prezentacjami zabezpieczone z nośnika sieciowego Amazon S3 – i związane z nimi autorskie prawo majątkowe i prawo pokrewne – platforma Bluebird (szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu),
b)    Środki trwałe oraz wyposażenie (w tym m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie biurowe, meble – szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu),

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 2 926 000,00 złotych netto (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2. Wyłącza się możliwość odrębnej sprzedaży praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego wskazanych w §3 pkt 1 Regulaminu przetargu;

3. Sprzedaż i nabycie oraz wydanie przedsiębiorstwa upadłego w całości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ono w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Gdańsku przy ul. Mikołaja Kopernika 17 w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

1. Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, z tym zastrzeżeniem, iż oferta musi fizycznie wpłynąć pod ww. adres najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024 roku przed godziną zamknięcia biura podawczego zgodnie z informacjami o godzinach otwarcia biura podawczego zamieszczanymi na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3. Kopertę należy zaadresować:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz RS Marcin Pierożyński
sygnatura akt GD1G/GUp/76/2023
PRZETARG – OFERTA NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA”
zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.
4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty zakupu przedsiębiorstwa opisanego w §3 ust. 1 Regulaminu przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium:
292 600,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100).
6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:
Genesis Bluebird spółka z o.o. w upadłości
mBank S.A.: 57 1140 1010 0000 4302 0700 1001
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – przetarg (GD1G/GUp/76/2023).
7. Wadium należy przelać najpóźniej z chwilą złożenia oferty, z tym zastrzeżeniem, że wadium musi wpłynąć najpóźniej w dniu 24 czerwca 2024 roku na wskazany powyżej rachunek bankowy, pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i winna zawierać czytelne:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne, niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny wydruk lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
c) wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
d) wskazanie przedsiębiorstwa upadłego, którego dotyczy oferta (szczegółowo opisanego w §3 ust. 1 Regulaminu przetargu),
e) oferowaną cenę nabycia netto, która nie może być niższa, niż cena wywoławcza określona w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu,
f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa upadłego,
g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetargu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa upadłego oraz jego stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego,
j) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu,
k) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
l) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty;
m) oświadczenia osoby fizycznej o jej stanie cywilnym w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu.
11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 451654… wyświetl numerlub 507758… wyświetl numerod daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
b) niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
15. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka w obecności sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty i będą obecni na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert.

Zapraszam do składania ofert
syndyk masy upadłości Genesis Bluebird sp. z o.o. w upadłości
Daria Dampc-Dowbór

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: