Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Daria Dampc-Dowbor05 października 2022Komentarze (0)

Cześć!

Dzisiaj na blogu temat, który mam wrażenie, rzadko poruszany jest z osobami, które rozważają ogłoszenie upadłości i ewentualne przejście przez proces oddłużania.

Mianowicie, mowa tu o kosztach postępowania upadłościowego.

Przedmiotem wpisu jest koszt postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli koszt tzw. upadłości konsumenckiej – w postępowaniu uproszczonym.

Mocno to akcentuję, ponieważ Sąd przy wydawaniu postanowienia o ogłoszeniu Twoje upadłości, może zdecydować, że proces upadłości będziesz przechodził według zasad ogólnych, a nie uproszczonych.

Zatem…

Kto ponosi koszty postępowania upadłościowego?

Co do zasady koszty postępowania upadłościowego ponosi Upadły.

Może się zdarzyć, że Upadły nie posiada majątku do spieniężenia lub nie otrzymuje wynagrodzenie, z którego można dokonać potrąceń.

W takiej sytuacji koszty postępowania upadłościowego ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Koszty jednak będę uwzględnione przy projekcie planu spłaty. Zanim zaczniesz spłacać wierzycieli, będziesz musiał pokryć nie pokryte z masy upadłości koszty postępowania.

Oczywiście, jak od wszystkiego, są wyjątki.

Opisana powyżej zasada jest jednak najczęściej występującą sytuacją.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Na potrzeby niniejszego wpisu koszty związane z upadłością konsumencką podzielimy na dwie kategorie.

Kategorię dobrowolną oraz kategorię obligatoryjną/obowiązkową.

Koszty dobrowolne to takie, które możesz, ale nie musisz ponosić.

I tak.

Do kategorii dobrowolnej zaliczamy koszty profesjonalnej pomocy prawnej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy zebraniu niezbędnych dokumentów i informacji do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, warto abyś z takiej pomocy skorzystał. Właściwe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, skompletowanie dokumentów wpłynie na czas rozpatrzenia wniosku, a następnie na czas trwania postępowania, co wpłynie z kolei na koszty postępowania upadłościowego.

Wynagrodzenie profesjonalnej pomocy będzie uzależniona od tego w jakim zakresie będziesz potrzebował wsparcia. Czy potrzebujesz pomocy jedynie w przygotowaniu wniosku i złożeniu go do Sądu, czy chcesz być reprezentowany przez cały proces upadłości, aż do ewentualnego ustalenia planu spłaty.

Warto na samym początku ustalić z pełnomocnikiem zakres jego pomocy i działania oraz dokładny koszt tego rodzaju wsparcia.

Dobrowolne koszty, to również koszty związane z pobranie raportu zadłużenia z portali gromadzących dane na temat zadłużenia. Dla przykładu raport zadłużenia pobrany z Biura Informacji Kredytowej kosztuje 39 złotych. Nie jest to obowiązkowy koszt jaki musisz ponieść. Jeśli jednak nie jesteś pewien, że znasz dane wszystkich swoich wierzycieli, warto abyś taki raport uzyskał.

Koszty sądowe związane z upadłością konsumencką

Pierwszym kosztem jaki musisz ponieść jest opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wysokość takiej opłaty to kwota 30 zł.

Jeśli nie uiścisz opłaty sądowej, to Sąd nie zacznie procedowania Twojego wniosku.

Brak uiszczenia opłaty od wniosku jest brakiem formalnym wniosku.

Opłatę wnosisz na rachunek bankowy właściwego sądu upadłościowego.

Ile kosztuje syndyk? Kto płaci za syndyka?

Sąd upadłościowy wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości powołuje tzw. pozasądowy organ postępowania upadłościowego, którego funkcję pełni syndyk.

Sąd wydając postanowienie, zazwyczaj – choć nie jest to reguła, przyznaje syndykowi zaliczkę na koszty postępowania. Zaliczka wypłacana jest tymczasowo ze Skarbu Państwa.

Wysokość wynagrodzenia syndyka w tzw. uproszczonej upadłości konsumenckiej może wynieść od 1/4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (ogłaszanego przez GUS) do dwukrotności tego wynagrodzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie może wynieść czterokrotność bazowej kwoty.

Bazowa kwota, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r., wynosiła 5994,06 zł. 

Do tej kwoty należy doliczyć kwotę podatku VAT.

Zatem wynagrodzenie syndyka w konsumenckim uproszczonym postępowaniu upadłościowym może wynieść od 1 843,17 zł z VAT do 29 490,78 zł z VAT.

Przy koszcie wynagrodzenia syndyka należy również pamiętać o koszcie pracownika Syndyka obsługującego postępowanie upadłościowe, kosztach eksploatacji urządzeń biurowych, kosztach rozmów telefonicznych, kosztach dojazdów syndyka do Upadłego itp.

Ustalenie, zabezpieczenie, zarząd i likwidacja masy upadłości

Wydatki związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości również należy mieć na uwadze przystępując do rozważania ogłoszenia upadłości.

Jeśli posiadasz majątek, który syndyk będzie musiał zabezpieczyć, dla przykładu pojazd osobowy, to najpewniej będziesz musiał ponieść nastepujące koszty:

 1. zabezpieczenie pojazdu, poprzez np. umieszczenie na parkingu strzeżonym – koszt parkingu,
 2. koszt ogłoszeń na portalach sprzedażowych, związanych ze sprzedażą pojazdów osobowych,
 3. koszt dojazdu syndyka w celu sprzedaży pojazdu,
 4. koszt obsługi administracyjnej biura syndyka, która wspomaga syndyka w pracy.

Oczywiście są to przykładowe koszty.

W zależności od rodzaju likwidowanego majątku mogą się one różnić między sobą.

Inne koszty będę związane na przykład ze sprzedażą nieruchomości, której jesteś właścicielem.

Tu pojawi się koszy wyceny nieruchomości. Oszacowanie wartości nieruchomości to koszt około 1 200 – 3 000 zł. Wysokość kosztu uzależniona jest od rodzaju oraz położenia nieruchomości.

Koszty korespondencji

Syndyk ma obowiązek zawiadomić znanych mu z akt postępowania wierzycieli o ogłoszeniu Twojej upadłości.

Od grudnia 2021 r. funkcjonuje system teleinformatyczny, w którym prowadzone są postępowania upadłościowe w formie elektronicznej. Pomimo tego, pierwsze zawiadomienia i zapytania odbywają się w tradycyjnej formie papierowej.

Ponadto, Syndyk zawiadamia: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wysyła różnego rodzaju zapytania do instytucji w celu zebrania możliwie szerokiej wiedzy na temat majątku upadłego, jego zarobków w larach poprzedzających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości itp.

Koszty korespondencji to głownie koszt znaczków.

Na dzień publikacji niniejszego wpisu, koszt listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w rozmiarze S, to kwota 9,80 zł.

Łączny kosztów korespondencji uzależniony jest głównie od ilości wierzycieli, jakich należy zawiadomić o ogłoszeniu Twojej upadłości.

Koszt poszukiwania majątku przez komornika

Syndyk zleca poszukiwanie majątku osoby upadłej komornikowi sądowemu.

Komornik poszukuje majątku w dostępnych mu bazach danych, np:

 • OGNIVO;
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK;
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych;
 • Rejestr Zastawów;
 • Centralny Rejestr Ubezpieczonych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszt działań podejmowanych przez komornika, to kwota rzędu 200-300 złotych.

Podsumowanie

Po lekturze wpisu chciałabym, żebyś zapamiętał, że koszt upadłości konsumenckiej to nie tylko kwota 30 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości.

To również szereg kosztów związanych z poszukiwaniem Twojego majątku, zawiadomieniem wierzycieli itd.

Łączny koszt postępowania może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Wpis nie ma na celu odradzenia Ci przejścia procesu upadłości konsumenckiej.

W obliczu coraz to częstszych „reklam” mówiących – szybkie i tanie oddłużenie, chcę abyś świadomie podjął decyzję w tym przedmiocie.

Posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie można wstępnie oszacować koszt uproszczonej upadłości konsumenckiej.

Pamiętaj! Treść wpisów nie blogu nie stanowi porady prawnej oraz nie zawiera pełnej analizy prawnej omawianego wątku dotyczącego postępowania upadłościowego.

Dziękuję za uwag!

                         Pozdrawiam

                         Daria Dampc-Dowbór

                         radca prawny 

                         doradca restrukturyzacyjny 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: